songkhoehangngay.com

Bài viết 03/2016

Tại sao nên tăng thuế thuốc lá ?

Việc tăng thuế thuốc lá thường được ủng hộ. Nếu một phần tiền thuế thuốc lá được dùng vào tăng cường dịch vụ hay giáo dục sức khỏe và dùng tài trợ cho các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật thì số người ủng hộ tăng thuế thuốc lá sẽ tăng lên nhiều

Xem chi tiết